Mikhail Gorbachev. Snob

Tanay Dziahileva. Harper's Bazaar

Vlada Roslyakova. Elle